สำนักงานใหญ่ และโรงงาน

 • บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
 • สถานที่ตั้ง: 1/74-75 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
 • โทร: 66 (0) 3449-0009 ถึง 12
 • แฟกซ์: 66 (0) 3449-0013
 • การตลาด: 66 (0) 3449-0391
 • : lufcenter@luf.co.th

เวลาทำการ

 • จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
 • อาทิตย์ - ปิดทำการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้องทั้งในด้านจำนวน และ คุณภาพที่ดี รวมถึงงานด้านเอกสารและบริหารการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้การผลิตสามารถดำเนินไปได้ทันการส่งมอบ
 3. พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 4. ควบคุม ดูแล  ระบบการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริหารระบบในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 5. กำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริหารคลังสินค้า

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานคลังสินค้า โรงงานอาหาร  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (MS.Word, Excel, Power point, E-mail)
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีความกระตือรือร้น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเข้ากะได้

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์ – เสาร์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการปิดงบการเงินให้ทันตามเป้าหมายฝ่าย
 2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามกฏหมาย และ มาตรฐานบัญชี
 3. ตรวจสอบข้อมูลด้านต้นทุน  การใช้วัตถุดิบ  สต๊อกคงเหลือ  ให้ถูกต้องตามกฏหมายสรรพากรและมาตรฐานบัญชี 
 4. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้จัดทำบัญชีให้เป็นไปตามกฏหมาย ทั้งด้านภาษี และ มาตรฐานบัญชี 
 5. ประเมินผลงานผู้ใต้บังคับควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้ตาม KPI ที่กำหนด  ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานการบัญชี อย่างน้อย 5 ปี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้งใจ ขยัน อดทนในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา ขยัน และเรียนรู้ได้เร็ว

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ


เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-เสาร์ ,จันทร์- ศุกร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th
 

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ทำหน้าที่ผลิต ตามแผนการผลิตสินค้าแต่ละวัน
 3. ทำหน้าที่ควบคุมเปอร์เซ็นต์ ผลผลิตในแต่ละวัน( % YIELD)
 4. ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อทำให้งานผลิตต่อเนื่อง
 5. วางแผนและกำหนดปริมาณการใช้วัสดุและอุปกรณ์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
 6. ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ 
 7. ทำหน้าที่ติดตามงาน และติดตามผลผลิตที่ผลิตในแต่ละวันให้ได้ตามแผนการผลิตในแต่ละวัน
 8. ทำหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านผลิตประเภทอาหารเแช่แข็ง  อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ซื่อสัตย์สุจริตและกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเข้ากะได้

 สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-เสาร์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1.  Receiving order inquiries from the customers.
 2.  Checking the production costs, profit & Loss estimation, negotiation and quoting price with the customers & prospects.
 3.  Generating production’s requisition and sending to production’s planner.
 4.  Receiving & solving customer complaints
 5.  Developing new customers and expanding new business to the assigned area
 6.  Sending the samples as customers’ request.
 7.  Interpreting the customers’ requirement to guide RBD team for making the real prospective products.
 8.  Cooperating with the related departments for ensuring that our products or services will be  met the customers’ requirement properly.

คุณสมบัติ

 • Male / Female age more than 18 years old.
 • Bachelor's degree in business administration, marketing or related field, MBA will be an advantage.
 • At least 3 years' experience of international Chinese market or Japanese market start up will be an advantage.
 • Good command of spoken and written English,Chinese.
 • Good computer skill in MS office, Word, Excel & Power Point is a must.
 • Own Car/Transportation.
 • Able to travel in oversea. 

 สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-เสาร์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

สมัครงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ซ่อมบำรุงและปรับปรุง ในส่วนของไฟฟ้า
2.ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย ด้านไฟฟ้า
3.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมบำรุงต่อไป

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปีขั้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี Microsoft Word, Excel, Power Point
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา ขยัน และเรียนรู้ได้เร็ว
 • สามารถเข้ากะได้

 สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์ - เสาร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

สมัครงาน

Instagram

YouTube

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ยืนยัน