Head Office & Factory

Business Hours

 • Monday - Saturday 08.00 am to 05.00 pm
 • Sunday - Closed

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้องทั้งในด้านจำนวน และ คุณภาพที่ดี รวมถึงงานด้านเอกสารและบริหารการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้การผลิตสามารถดำเนินไปได้ทันการส่งมอบ
 3. พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 4. ควบคุม ดูแล  ระบบการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริหารระบบในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 5. กำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริหารคลังสินค้า

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานคลังสินค้า โรงงานอาหาร  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (MS.Word, Excel, Power point, E-mail)
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีความกระตือรือร้น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเข้ากะได้

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์ – เสาร์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th
 

Apply

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. แปลเอกสารและเป็นผู้สื่อสารระหว่างฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับพนักงานพม่า
 2. ทำการอบรมพนักงานพม่า
 3. ด้านแรงงานสัมพันธ์,กิจกรรมพนักงานภายในโรงงาน
 4. บริหารจัดการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
 5. บังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ ในการทำงานของบริษัทและดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด
 6. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์,จิตวิทยา,มนุษย์ศาสตร์(ภาษาพม่า) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขั้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสาร ภาษาพม่าได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์และประสานงานได้ดี

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-เสาร์ ,จันทร์- ศุกร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th
 

Apply

Responsibilities

1. รับผิดชอบการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของสินค้าที่พัฒนาใหม่ ให้ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด
2. ศึกษาหาข้อมูลสินค้าคู่แข่ง และพิจารณาถึงคุณสมบัติในแงาต่าง ๆ เพื่อนำมาประการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ
3. จัดทำรายงานผลการวิจัยพัฒนาของสินค่้าที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการทดสอบการผลิตสินค้าไหม่
5. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

Qualifications

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเแช่แข็ง  อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ซื่อสัตย์สุจริตและกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์และประสานงานได้ดี

 Benefits

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-เสาร์ ,จันทร์- ศุกร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

Apply

Responsibilities

 1. ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ทำหน้าที่ผลิต ตามแผนการผลิตสินค้าแต่ละวัน
 3. ทำหน้าที่ควบคุมเปอร์เซ็นต์ ผลผลิตในแต่ละวัน( % YIELD)
 4. ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อทำให้งานผลิตต่อเนื่อง
 5. วางแผนและกำหนดปริมาณการใช้วัสดุและอุปกรณ์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
 6. ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ 
 7. ทำหน้าที่ติดตามงาน และติดตามผลผลิตที่ผลิตในแต่ละวันให้ได้ตามแผนการผลิตในแต่ละวัน
 8. ทำหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Qualifications

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านผลิตประเภทอาหารเแช่แข็ง  อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ซื่อสัตย์สุจริตและกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเข้ากะได้

 Benefits

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-เสาร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

Apply

Responsibilities

 1. ควบคุมการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนคุณภาพ
 2. จัดการและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์
 4. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพให้กับผู้บังคับบัญชา
 5. ร่วมกำหนดมาตรฐานกับผู้บังคับบัญชา  ในเรื่องของมาตรฐานสินค้า
 6. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนคุณภาพ

Qualifications

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านผลิตประเภทอาหารเแช่แข็ง  อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ซื่อสัตย์สุจริตและกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเข้ากะได้

 Benefits

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-เสาร์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

Apply

Responsibilities

 1. Executes marketing and promotion programs as assigned.
 2. Collects and analyzes market data and evaluates the effectiveness of sales/promotion campaigns of company products and competitors.
 3. Assists in drafting of marketing and communication programs.
 4. Follows up on market development activities.
 5. Coordinates with sales and marketing to set promotion schedule.
 6. Executes promotion programs according to the planned schedule, coordinates with other functions to obtain promotion materials.
 7. Works with sales to develop and implement tailor-made promotion activities.
 8. Contacts government authorities, customer in events/exhibition preparation to promote company products.
 9. Visit customer’s store to build relations and to maximize promotion outcome.
 10. Monitors the performance of merchandisers/third party in promotion activities.
 11. Negotiates with customer on price and services to acquire business.
 12. Reports on customer and competitor activities. 

Qualifications

 • Male / Female age more than 18 years old.
 • Bachelor’s degree in business administration, marketing or related field, MBA will be an advantage 
 • At least 3 years’ experience of  international /local  Brand development in fast moving consumer  good (FMCG) Brand start-up will be an advantage.
 • Good command of spoken and written English
 • Good Computer skill in MS office, Word, Excel & Power Point is a must.
 • Own Car/Transportation

 Benefits

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

Apply

Responsibilities

 1.  Receiving order inquiries from the customers.
 2.  Checking the production costs, profit & Loss estimation, negotiation and quoting price with the customers & prospects.
 3.  Generating production’s requisition and sending to production’s planner.
 4.  Receiving & solving customer complaints
 5.  Developing new customers and expanding new business to the assigned area
 6.  Sending the samples as customers’ request.
 7.  Interpreting the customers’ requirement to guide RBD team for making the real prospective products.
 8.  Cooperating with the related departments for ensuring that our products or services will be  met the customers’ requirement properly.

Qualifications

 • Male / Female age more than 18 years old.
 • Bachelor's degree in business administration, marketing or related field, MBA will be an advantage.
 • At least 3 years' experience of international Chinese market or Japanese market start up will be an advantage.
 • Good command of spoken and written English,Chinese.
 • Good computer skill in MS office, Word, Excel & Power Point is a must.
 • Own Car/Transportation.
 • Able to travel in oversea. 

 Benefits

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีรถรับ-ส่ง
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • เงินบำเหน็จ (เกษียณอายุ)
 • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • ของขวัญวันเกิด
 • ฟิตเน็ต
 • ของขวัญปีใหม่
 • การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-เสาร์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ : 1/74-75  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : คุณพิสิษฐ์  โพธิ์พรมศรี, คุณรพี  นามปักษ์, คุณสุนิศา  เลื่อนแก้ว 089-254-4500 , 034-490009-12 ต่อ 522,334,333

Email : human@luf.co.th,rapee_na@luf.co.th,sunisal@luf.co.th

Apply

Instagram

YouTube