คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notices)

ปรับปรุงล่าสุด เดือนมกราคม 2567


           บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จํากัด ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัท” โดยบริษัทยึดมั่นการดําเนิน
ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากท่านที่
ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทเข้าใจดีว่าท่านต้องการความปลอดภัยในการทําธุรกรรมและการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคล

           ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสําคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กําหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดําเนินงาน
ของบริษัทด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนําไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

 

1. นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่ออะไร


           คําประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทําขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ
ประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคล


2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่ทําให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เช่น

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ เลขประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือ
 • เดินทาง
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทํางาน ที่อยู่ที่ติดต่อ (สําหรับกรณีต่างจากที่อยู่อาศัย)
 • หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์บัญชีสื่อสังคม (Social Media Accounts)
 • ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address, MAC address, Cookie ID
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

           2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทโดยตรง หรือให้ผ่านบริษัท หรือมีอยู่กับบริษัททั้งที่เกิด
จากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านช่องทางดิจิทัล เว็บไซต์ Call Center ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด

           2.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท
ข้อมูลเครดิต และผู้ให้บริการข้อมูล เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกําหนด เว้นแต่บริษัทมีความจําเป็น
ตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต

           2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกําหนด
เป็นการเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อบริษัท
ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่บริษัทมีความจําเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัท
อาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ (ต่อไปในนโยบายฉบับนี้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวกับท่านข้างต้น รวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

 

3. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจํากัด


3.1 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทําโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจํากัดเพียงเท่าที่จําเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการให้เจ้าของ
ข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอม เป็นหนังสือหรือโดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงข้อมูล
ดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • เพศ )
 • ข้อมูลการติดต่อ (ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลคู่ค้า (เลขประจําตัวประชาชน, ที่อยู่ และอีเมล)
 • ข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัท ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์ม หรือข้อมูลระหว่างเข้าร่วม
 • กิจกรรมของบริษัท หรือจากการตอบคําถามระหว่างการสนทนา หรือในการทําแบบสํารวจ
 • ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการให้บริการของบริษัท
 • ข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลให้เพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรม โปรโมชั่น งานแสดงสินค้า และกิจกรรม
 • ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่กรอกใน “ ติดต่อเรา” (“Contact Us”) หรือใน
 • ช่องทางอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
 • ข้อมูลที่รวบรวมโดยระบบในคอมพิวเตอร์ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 • รวมถึงข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ (IP Address) ซึ่งข้อมูลประเภทนี้จะถูกรวบรวมในขณะที่ใช้แพลตฟอร์ม
 • ออนไลน์
 • ข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้น หมายถึง ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องต่อบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้ เช่น
 • ประเภทเบราเซอร์ โดเมน เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาเข้าเว็บไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิงข้อมูลเพื่อการสนับสนุนลูกค้า
 • โดยจะมีการเก็บ log การใช้งานของท่านจากบนแอพพลิเคชั่นของทางบริษัท

           ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทดําเนินการจัดเก็บผ่านทางช่องทางในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเข้าใช้งาน หรือการติดต่อต่างๆ ผ่านช่องทาง Social Media ของบริษัท โดยจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของท่านและข้อมูลการติดต่อ หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็นประโยชน์ในการให้บริการ บริษัทอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านการทําแบบสอบถาม (SURVEY) ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านรวมถึงข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, เพศ เป็นต้น ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทําการเก็บรวบรวม เว้นแต่

 • เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ (Legal Obligation)
 • เพื่อการดําเนินงานที่จําเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติ
 • บุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล (Legitimate Interest)

(1) การบันทึกเสียงทาง Call Center การบันทึกภาพ CCTV
(2) การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ

การดูแลลูกค้าโดยพนักงานของบริษัท

(3) การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอํานาจกระทําการ

แทน ตัวแทน ของลูกค้านิติบุคคล

(4) การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือ

ออกบูธ

(5) การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์
(6) การรับ-ส่งพัสดุ

 

 • เป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital Interest)
 • เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทําสัญญานั้น (Contractual Basis)
 • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทําสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม (Historical Document, Research, or Statistics)

           3.2 หากเป็นกรณีที่ผู้เยาว์ (บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์) คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ ประสงค์จะให้บริษัทจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ แยกพิจารณาเป็นดังนี้
           3.2.1 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นกรณีที่
กฎหมายกําหนดให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม โดยบริษัทอาจประมวลผลข้อมูลของคุณ
เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์ในการใช้บริการตามที่คุณให้ให้ความยินยอมไว้ ซึ่งบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึงถึงการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสูงสุดโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 • ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งสามารถดําเนินการที่สมแก่ฐานานุรูปได้ด้วยตนเอง ที่เป็นประโยชน์กับผู้เยาว์ การเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจ หรือในกิจการใดที่ผู้เยาว์สามารถกระทําได้เองหรือที่ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว โดยในการให้ความยินยอมใด ๆ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีฐานะเสมือนเป็นผู้บรรลุนิติภาวะสามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้ความยินยอมบางอย่าง จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผู้เยาว์ด้วย และในกรณีที่ผู้เยาว์อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองนั้นโดยตรง
 • คนเสมือนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ เนื่องจากมีกายพิการ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทํานองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดทําการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอํานาจกระทําการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้ความยินยอมบางอย่าง ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อน
 • คนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ เนื่องจากเป็นบุคคลวิกลจริต ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอํานาจกระทําการแทนคนไร้ความสามารถนั้นก่อน

           3.2.2 กรณีที่ต้องขอความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี)
บริษัทจะขอความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองนั้นโดยตรง และให้บุคคลผู้มีอํานาจปกครองเหล่านั้นเป็น
ผู้ดําเนินการแทนเท่านั้น ซึ่งบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าข้อมูลที่บริษัทได้รับจากบุคคลเหล่านั้น เป็นข้อมูลที่บริษัทมี
สิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิเปิดเผยให้แก่บริษัทได้ โดยบริษัทจะดําเนินการตาม
ขั้นตอน ที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวตามประเภทของกิจกรรม

 

4. บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากหลายแหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่

 • แพลตฟอร์มออนไลน์ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีในระบบอินเทอร์เน็ต การทําแบบสํารวจ การจัดกิจกรรม หรือการกรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอโปรโมชั่น การกดติดตามเพื่อรับข้อมูลการส่งเสริมการขาย หรือเพื่อเชื่อมต่อกับบริษัท
 • การโต้ตอบสื่อสารออฟไลน์ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากทางออฟไลน์ เช่น เมื่อท่านเข้ามาในสํานักงานของบริษัท เมื่อมีการติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์ หรือเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมของ บริษัท หรือการให้นามบัตร
 • ในกรณีที่บริษัทเข้าทําสัญญากับท่าน นอกจากนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแบบสาธารณะ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล (ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการรายอื่นที่ให้บริการเจ้าของข้อมูล)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน ร้านค้า หรือบริษัทที่ให้การบริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล คู่ค้า พันธมิตร เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทในเครือ


5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


           ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผย
ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

           5.1 เพื่อจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่ท่าน
           5.2 เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่าน
           5.3 เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัท

           5.4 เพื่อการดําเนินการตามความประสงค์ของท่านที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท
           5.5 เพื่อการนําเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ บริการอื่น ๆ ของบริษัท อาทิ การให้คําแนะนําและ/หรือ ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง การทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท

           5.6 เพื่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริการ การสํารวจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพิจารณาการดําเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท

           5.7 เพื่อการจัดทําฐานข้อมูลและประวัติการเข้าซื้อผลิตภัณฑ์และใช้บริการของทางบริษัท

           5.8 เพื่อศึกษาและรับทราบข้อมูลสถิติทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้บริษัทรู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ช่องทางออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นของบริษัทมากยิ่งขึ้น

           5.9 เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลจากประวัติการเยี่ยมชมเวปไซต์หรือช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทร่วมกับประวัติการสืบค้นเนื้อหาภายในเวปไซต์หรือช่องทางออนไลน์ของบริษัทของผู้ใช้บริการเพื่อนําเสนอเนื้อหารายการที่คาดว่าจะถูกใจหรือเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้บริการ

           5.10 เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ช่องทางออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นของบริษัท ให้เหมาะสมกับความต้องการผู้ใช้บริการ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

           5.11 เพื่อเป็นช่องทางติดต่อในการรับข้อติชม ข้อเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริหาร ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

           5.12 เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อลูกค้าที่ร่วมสนุกสําหรับกิจกรรมชิงรางวัลของที่ระลึกจากบริษัท

           5.13 เพื่อโต้ตอบการสอบถามหรือการร้องเรียนของท่าน และเพื่อแก้ปัญหาและข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดต่อกับบริษัท

           5.14 เพื่อให้บริการ หรือให้การช่วยเหลือตามที่ท่านร้องขอ
           5.15 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทําการตลาดโดยตรง ผ่าน อีเมล สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ/หรือ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ ในกรณีที่ท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมต่าง ของบริษัท และวิธีการอื่นใดตามที่ท่านยินยอม

           5.16 เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้สอบบัญชีสําหรับการตรวจสอบและการรายงานบัญชีภายในของบริษัท

           5.17 เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดเรื่องการรายงานงบการเงินของบริษัท ที่กําหนดโดยผู้สอบบัญชี และ/หรือหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้ความร่วมมือกับ เจ้าพนักงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแล และ/หรือ คําสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีหรือการสืบสวนในคดี

           5.18 เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ร่วมธุรกิจของบริษัท เพื่อการพัฒนาสินค้า และ/หรือ บริการ หรือการจัดทําแคมเปญส่งเสริมการขายร่วมกัน

           5.19 เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทและสามารถบังคับตามสิทธิที่บริษัทมีตามสัญญา หรือเอกสารใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

           5.20 เพื่อบังคับตามสิทธิ หรือปกป้องสิทธิของบริษัทหรือสิทธิของท่าน โดยให้สอดคล้องกับหน้าที่ของบริษัทภายใต้กฎหมาย

           กฎ และข้อบังคับที่บังคับใช้วัตถุประสงค์ในการที่บริษัทอาจหรือจะทําการรวบรวม นําไปใช้ เปิดเผย
หรือดําเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ถูกระบุอยู่
ในข้อกําหนดข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์นั้นๆ เมื่อบริษัทได้รับความยินยอม
จากท่านสําหรับการดําเนินการดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทดําเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

 

6. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง


           บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องใน
นโยบายฉบับนี้

           บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือฐานทาง
กฎหมายอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เช่น ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้
ให้บริการภายนอก ตัวแทนของบริษัท ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ สถาบันการเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้มี
อํานาจตามกฎหมาย นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือมีสัญญาอยู่กับบริษัท ซึ่งรวมตลอดถึง ผู้บริหาร
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทและของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าว

 

7. บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด


           บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จําเป็น โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์และความจําเป็นที่บริษัท
จะต้องดําเนินการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับใน
เรื่องดังกล่าว บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลังระยะเวลาที่สัญญาที่ท่านได้ทําไว้กับบริษัทสิ้นผลบังคับ
ระยะเวลาหนึ่ง และสอดคล้องตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดเก็บไว้ใน
สถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทจําเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปแม้
จะพ้นกําหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม เช่น กรณีอยู่ระหว่างการดําเนินคดีหรือพิจารณาคดีตามกฎหมาย
เป็นต้น
           ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตราการป้องกันด้านการบริหาร
จัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการ
ป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
เหมาะสม หมายความว่า มีการธํารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และให้
ข้อมูลอยู่ในลักษณะที่พร้อมใช้งาน (availability) และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัท ได้
กําหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัท ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอก
วัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอํานาจหรือโดยไม่ชอบ และบริษัท ได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม

 

8. บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


           บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตราการป้องกันด้านการบริหารจัดการ
(administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทาง
กายภาพ (physical safeguard) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม
และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้กําหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้
ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอํานาจหรือโดยไม่ชอบ และบริษัทได้มี
การปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทมีหน้าที่ต้อง
รักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทกําหนดขึ้น


9. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง


           สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้
ข้อกําหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กําหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจน
หลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกําหนดขึ้น และในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจํากัดความสามารถในการ
ทํานิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อํานาจปกครอง หรือมีผู้อํานาจกระทํา
การแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์

           9.1 สิทธิขอถอนความยินยอม : หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วน บุคคล
ของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจํากัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ
ต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ๆ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดียิ่งขึ้นและ
สอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์
ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม

           9.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
บริษัทและขอให้บริษัททําสําเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยว่าบริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านมาได้อย่างไร

           9.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จัดทําข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอัตโนมัติ และ
สามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง
เว้นแต่ไม่สามารถดําเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
           ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทใน
การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยเพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับ
บริษัท หรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท หรือเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายกําหนด

           9.4 สิทธิขอคัดค้าน : ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทําขึ้นเพื่อการ
ดําเนินงานที่จําเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกิน
ขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดําเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หาก
ท่านยื่นคัดค้าน บริษัทจะยังคงดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป
เฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสําคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไป
เพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละ
กรณี

           นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่
ทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย

           9.5 สิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทํา
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้
ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้าน
ตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

           9.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่
บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคําร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใด
ที่บริษัทหมดความจําเป็นและต้องลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอใ ห้
บริษัทระงับการใช้แทน

           9.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

           9.8 สิทธิร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการ
เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทําในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

           9.9 การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจํากัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มี
เหตุจําเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการต